Home Gospodarstvo Nova pravila za vlasnike pasa u Velikoj Gorici: Nema šetanja po zelenim...

Nova pravila za vlasnike pasa u Velikoj Gorici: Nema šetanja po zelenim površinama, novčane kazne za vezanje, udaranje…

Donosimo popis svih obaveza vlasnika pasa i mačaka, ali i popis svega što će se sve kažnjavati od 80 do 400 eura

PODIJELITE

Kao jedna od točaka na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koja će se dati na izglasavanje.

Odlukom se uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, postupanje s opasnim psima te način postupanja s napuštenim i izgubljenim i divljim životinjama na području Grada Velike Gorice. Osim toga, ističu se i ovlaštenja komunalnog redara koji će imati nadzor nad ovom odlukom. Komunalni redar će, prilikom utvrđivanja postupanja biti ovlašten tražiti pomoć policije ako će to biti potrebno. Pri dnu teksta možete pronaći sve ovlasti komunalnog redara.

U skladu s time određeni su uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca.

Ovo su dužnosti vlasnika kućnih životinja:

 1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno sukladno s odredbama Zakona o zaštiti životinja i ovoj odluci,
 2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje
 3. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće te provoditi druge mjere prema odredbama sukladno zakonodavstvu iz područja veterinarstva
 4. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora
 5. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima
 6. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja
 7. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi
 8. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci
 9. držati kućne ljubimce na način koji onemogućava bijeg iz prostorije, nastambe ili prostora u kojem su smješteni

Posjednik također ne smije zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, niti im ograničavati kretanje na način koji im uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

 1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje
 2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
 3. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede
 4. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

Navodi se i kako posjednik mora odgojiti psa na način da nije opasan za okolinu, ali i da ga ne smije udarati, odnosno, koristiti metode koje mogu izazvati bol, ozljede, patnje ili strah.

Opasni psi

Ako se radi o opasnom psu, vlasnik ga mora držati ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Vlasnik takvog psa (po Zakonu su to psi koji su nasilni ili pas pasmine terijera tipa bull i njegovi križanci) mora vidljivo istaknuti znak “OPASAN PAS”. Takve pse se na javne površine smije voditi isključivo s brnjicom i na povodcu.

Šetnja pasa po gradu

Pse se smije voditi na javne površine samo ako su označeni mikročipom, što će kontrolirati Grad Velika Gorica, a kretanje bez povodca će biti moguće samo uz nadzor i to samo u parku za pse koji su označeni za takvo kretanje. Također, zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti vlasnika.

Prilikom šetnje ćete morati i paziti da se ne krećete po javnim površinama koje odredi i znakovima zabrane označi nadležni upravni odjel, a osobito na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora. Također, obavezno je da vlasnik nosi pribor za čišćenje i očisti javnu površinu koju njegov ljubimac onečisti.

U parkovima i na drugim zelenim površinama bit će dozvoljeno vođenje psa isključivo po pješačkim stazama, odnosno površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Obavezna prijava i sterilizacija

U Odluci se navodi i način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka te se ističe da se za te ljubimce propisuje trajna sterilizacija osim ako su životinje namijenjene prodaji uz rješenje o registraciji uzgoja, ako samostalno zbrinjavate mladunčad i provodite preventivne mjere kontrole razmnožavanja.

Svi psi i mačke se moraju prijaviti radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja. O sterilizaciji moraju imati pismeni dokaz.

Jedna od stavki u Odluci je da se na javnim površinama dozvoljava postavljati hranilišta za mačke, ali nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja.

Postupanje s napuštenim životinjama

Navodi se i postupak s napuštenim životinjama – nalaznik mora u roku tri dana obavijestiti Sklonište, a do tada životinji pružiti odgovarajuću skrb. Sve troškove skloništa financira Grad. Vlasnik napuštene životinje, kada se isti utvrdi, dužan je nadoknaditi sve troškove i sve štete koje životinja počini od trenutka nestanka do vraćanja.

Što sve smije i mora komunalni redar?

Kako smo ranije naveli, u svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

 1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru
 2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
 3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
 4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
 5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
 6. očitati mikročip
 7. rješenjem narediti pravnim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i fizičkim osobama radnje u svrhu pridržavanja odredbi ove Odluke
 8. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja – ako osoba ne pristane platiti izdat će mu se obavezni prekršajni nalog – kazne su od 80 eura
 9. izdati obvezni prekršajni nalog,
 10. podnositi kaznenu prijavu ili prekršajni nalog,
 11. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora

Uz sve to bit će dužan podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji ako se ne poštuje bilo koja od ranije navedenih stavki u Odluci.

Kazne od 80 do 400 eura

Kazne za nedozvoljeno postupanje u iznosu od 80 eura će se davati ako vlasnik: 

 1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom grada (čl.3.st.1.toč.1.)
 2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)
 3. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.5.)
 4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.4.)
 5. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.7.)
 6. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.8.)
 7. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo (čl.3.st.3.toč.3.)
 8. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina(čl.4.st.1.)
 9. nije sterilizirao psa ili mačku za koje je propisana obvezna sterilizacija (čl.17.)

Novčanom kaznom od 270,00 eura kaznit će se pravna osoba za prekršaj iz st.1. ovog članka.

Novčane kazne u iznosu od 150 eura ako:

 1. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl.3.st.3.toč.2.)
 2. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor(čl.3.st.3.toč.4.)
 3. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.st.4.)
 4. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (čl.4.st.2.)
 5. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (čl.5.)
 6. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (čl.8.)
 7. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl.9.)
 8. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očisti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.10.)
 9. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.13.)
 10. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje:»OPASAN PAS« (čl.14.)
 11. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i povodca (čl.15.)
 12. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u skladu s pravilnikom (čl.18.st.5.)
 13. izvodi domaće životinje radi ispaše na privatne i jave površine bez dopuštenja vlasnika (čl.21.)
 14. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama,sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave (čl.25.)
 15. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama. (čl.26.)

Novčanom kaznom od 400,00 eura kaznit će se za prekršaj iz st.1. ovog članka i pravna osoba.

U izvješću o prijedlog odluke navedeno je kako je odbijena primjedba Prijatelja životinja, a koja se tiče potpunog zabranjivanja držanja pasa na lancu.