Home VIDEO VIJEST Dan rijeke Save: Jeste li znali da je njezin cjelokupni tok kroz...

Dan rijeke Save: Jeste li znali da je njezin cjelokupni tok kroz Zagrebačku županiju zaštićen?

Rijeka Sava je primjer rijeke s još uvijek netaknutim plavnim područjima, koja ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost

PODIJELITE

Dan rijeke Save, jedne od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Europi, obilježava se 1. lipnja u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Sliv Save predstavlja jedan od najraznolikijih i najbolje očuvanih riječnih sustava u Europi. Veoma je značajan zbog svoje izvanredne raznovrsnosti krajolika i bioraznolikost. U njenom slivu se nalaze najveći kompleksi aluvijalnih močvara i velikih ravničarskih šumskih područja. Rijeka Sava je primjer rijeke s još uvijek netaknutim plavnim područjima, koja ublažavaju poplave i podržavaju biološku raznolikost. Čak 64% toka zaštićeno je u različitim kategorijama. U slivu rijeke Save postoji i sedam ramsarskih područja: zaštićeno područje Bardača u BiH, Lonjsko polje i Crna Mlaka u Hrvatskoj; Peštersko polje, Obedska bara i Zasavica u Srbiji te Cerkniško jezero u Sloveniji.

Na području Zagrebačke županije nalazi se posebni ornitološki rezervat Sava-Strmec, ali i Natura područja Sava uzvodno od Zagreba, Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje, što je zadnji dio rijeke Save na kojem nalazimo mnoštvo sprudova i riječnih otoka, te Sava nizvodno od Hrušćice. Cjelokupni tok rijeke Save kroz Zagrebačku županiju je zaštićen.

Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Svi ti elementi zajedno čine iznimno vrijedan i dragocjen ekosustav koji moramo štititi jer o njemu ovise brojni životi i gospodarstvo. Polovica stanovništva pet zemalja kojima potiče Sava živi u slivu rijeke Save. Konkretno, u Sloveniji u slivu rijeke Save živi 61% stanovništva, u Hrvatskoj 50%, u Bosni i Hercegovini 88%, u Srbiji 26%, a u Crnoj Gori u tom slivu živi približno jedna trećina stanovništva.

Rijeku Savu formiraju dvije planinske rječice, Sava Dolinka (lijeva pritoka) i Sava Bohinjka (desna pritoka). Rijeka Sava duga je 945 km od stjecišta tih dviju pritoka kod slovenskog grada Radovljice do ušća u Dunav u Beogradu (Srbija). U izvorišnom dijelu je prava krška rijeka, brza, divlja i bistra, a prema ušću je sve sporija i sve zamućenija. Duž cijelog svog toka Sava prima vodu iz gotovo 250 pritoka! Na području Lijepe naše ona teče čak 510 kilometara.

Najveća prijetnja za rijeku Savu su pregrađivanje rijeke zbog izgradnje hidroelektrana, pretjerano vađenje sedimenta, razvoj plovidbe te razvoj tzv. sive infrastrukture za obranu poplava. U novije vrijeme sve veća prijetnja  su invazivne strane vrste budući da mogu promijeniti strukturu i funkciju ekosustava.  Više o problemu invazivnih stranih vrsta u sliku rijeke Save ali i ljepotama Save koje ugrožavaju pogledajte u videu koji je nastao u sklopu međunarodnog projekta Sava TIES koji se bavio problematikom invazivnih stranih vrsta u slijevu rijeke Save.