Home Gospodarstvo U planu je izgradnja sunčane elektrane snage 9,9 MW između Ribnice i...

U planu je izgradnja sunčane elektrane snage 9,9 MW između Ribnice i Bukevja

PODIJELITE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Bukevje u Općini Orle. Nositelj zahvata je LINEA ENERGY d.o.o. iz Zagreba.

Zahvatom je planirana izgradnja sunčane elektrane priključne snage do 9,9 MW. Procijenjena priključna snaga postrojenja je 9,9 MW, a instalirana snaga je 11,39 MWp. Sunčana elektrana će proizvoditi električnu energiju korištenjem energije sunčeva zračenja te pretvorbom iste u električnu energiju. Električna energija će se putem distribucijske mreže isporučivati do krajnjih potrošača. Planirana godišnja proizvodnja električne energije iznosi 14 021,24 MWh.

Priključak SE „Bukevje“ izlazne snage 9,9 MW na elektroenergetsku mrežu i obračunsko mjerno mjesto (OMM) preuzete/proizvedene električne energije izvest će se na srednjenaponskoj razini u skladu s Mrežnim pravilima distributivnog sustava te u skladu s uvjetima koje će se propisati u Elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje operator distributivnog sustava HEP. Konkretna izvedba predmetnog priključka bit će dio zasebnog projekta, a u skladu s elaboratom optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP).

Sam zahvat nalazi se na parceli u blizini (cca 500 m) naselja Čret Posavski s njegove jugozapadne strane, a planiran je na ravnom terenu na nadmorskoj visini od 100 m. Ukupna površina zahvata iznosi oko 21,5 ha, od čega će područje same sunčane elektrane zauzimati oko 13,4 ha s obzirom da na lokaciji zahvata postoje prostorna ograničenja kao što su javni putovi i kanali odnosno javna dobra kojima će i dalje biti omogućen pristup.

Najbliža kuća u naselju Čret Posavski udaljena je oko 420 m sjeveroistočno. Najbliža kuća u naselju Bukevje udaljena je oko 1 km sjeveroistočno. Zaselak Perenski u naselju Ribnica udaljen je oko 700 m SZ od lokacije zahvata te je okupljenog oblika uz rukavac obrastao potezom vegetacije. Zaselak Jedriši u naselju Poljana Čička je udaljen oko 900 m južno od lokacije zahvata te je niznog oblika uz županijsku cestu ŽC3118. Zbog zaravnjenosti terena i brojnih raspršenih volumena u prostoru, sama lokacija zahvata nije vizualno izložena najbližim kućama.

Zahvat se sastoji od fotonaponskih modula s nosivom podkonstrukcijom, izmjenjivača, priključnih kabela, transformatorskih stanica i pristupnih i internih prometnica. Pristup lokaciji omogućit će se izgradnjom pristupnog puta makadamskog tipa koji će preko lokalne ceste biti spojen na ŽC3041. Zahvat će biti ograđen zaštitnom ogradom na način da svi javni putevi i kanali budu izvan ograđe sunčane elektrane, a sve ograde bit će odignute od tla kako bi se osigurao prolaz za male Životinje. Elaborat zaštite okoliša u srpnju ove godine izradila je tvrtka ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba.

Lokacija zahvata se nalazi unutar neizgrađenog i neuređenog izdvojenog građevinskog područja naselja gospodarske namjene – proizvodno poslovne. Lokacija zahvata nalazi se unutar vodonosnog područja, unutar zone male i srednje vjerojatnosti pojave poplava, te unutar zemljišta predviđenog za hidromelioraciju. Zapadno uz lokaciju zahvata nalazi se planirana, alternativna trasa dalekovoda 400 kV. Oko 330 m SI od lokacije zahvata nalazi se trafostanica 334/Bukevje 4 na koju se spaja dalekovod 10(20)kV. Lokacija zahvata se nalazi sjeverno uz glavni dovodni kolektor smjera Z-I koji vodi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, oko 2,2, km istočno od lokacije zahvata. Jugoistočno uz lokaciju zahvata u smjeru JZ-SI nalazi se magistralni opskrbni cjevovod.

Planirani zahvat se nalazi unutar evidentiranog značajnog krajobraza. Evidentirano kulturno dobro – sakralna građevina nalazi se oko 1 km SI od lokacije zahvata. Sakralna građevina – crkva sv. Antuna Padovanskog je zaštićeno kulturno dobro i nalazi se oko 2,9 km SI od lokacije zahvata. Oko 1,8 km SI od lokacije zahvata nalazi se evidentirani spomenik prirode. Oko 300 m južno nalazi se područje očuvanja značajno za ptice HR100003 Turopolje. Područje uz rijeku Savu i oko naselja Bukevje označeno je kao evidentirani kulturni krajolik.

Informaciji Ministarstva možete pristuputi OVDJE, a Elaboratu zaštite okoliša, iz kojega je prepisana vrlo velika većina ovog članka, OVDJE.