Home Gospodarstvo Centar Gorice će uskoro biti raskopan: Ide se u rekonstrukciju vodoopskrbne mreže

Centar Gorice će uskoro biti raskopan: Ide se u rekonstrukciju vodoopskrbne mreže

PODIJELITE

VG Vodoopskrba d.o.o. objavila je otvoreni natječaj za radove na sustavu javne vodoopskrbe u naseljima Lekneno, Trnje, Cerovski Vrh te u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici. Ukupna vrijednost natječaja je 2.457.657,31 eura.

Natječaj je podijeljen u tri grupe. Izgradnja nove vodne infrastrukture isplanirana je za Lekneno-Trnje u duljini od 3,96 km s izgradnjom kućnih priključaka. Vrijednost ovog dijela natječaja iznosi 683.710,80 eura. Projekt je izradila tvrtka VODOPROJEKT d.o.o. iz Siska.

Izgradnja nove vodne infrastrukture isplanirana je za Cerovski Vrh u duljini od 5,66 km s izgradnjom kućnih priključaka. Vrijednost ovog dijela natječaja iznosi 977.609,66 eura. Projekt je izradila tvrtka HIDRO UNA d.o.o.

Treća grupa natječaja odnosi se na rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici. Planirana je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda DN 100 u Zagrebačkoj ulici, ukupne duljine L= 1.350,25 m od PEHD cijevi DN 225 i rekonstrukcija kućnih priključka. Nabava je povezana s projektom koji se financira iz fondova Europske unije. Mehanizam za oporavak i otpornost, a sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0095. Vrijednost ovog dijela natječaja iznosi 796.336,85 eura. Projekt za ovaj zahvat izradio je PRONGRAD BIRO d.o.o. iz Zagreba.

Rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2024. godine, a rok u kojem radovi trebaju biti izvršeni je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora s izvođačima.

Zagrebačka od Rudolfa Fizira do Kolodvorske

Razlog za rekonstrukciju cjevovoda u Zagrebačkoj je stari materijal. “Postojeći vodoopskrbni cjevovod u Zagrebačkoj ulici izgrađen je cijevima profila DN 100 za radni tlak od 10 bara. Cjevovod je u ulozi opskrbno transportnog i konzumnog cjevovoda, a osigurava i vodu za protupožarnu zaštitu. Iz razloga starenja materijala dolazi do čestih pucanja cijevi čija sanacija i održavanje zahtjeva znatna financijska sredstva, a zbog izgradnje novih višestambenih zgrada povećana je i potrošnja vode”, navodi se u natječajnoj dokumentaciji.

Predmetna vodoopskrba će se spojiti na postojeći vodoopskrbni sustav na križanju Zagrebačke ulice i Kolodvorske ulice na cjevovod od PVC DN 225 na k.č.br. 2390/1 k.o. Velika Gorica i na križanju Zagrebačke ulice i ulice Rudolfa Fizira na cjevovod od DUKTIL DN 500 na k.č.br. 3208/1 i 2805 k.o. Velika Gorica.

Cerovski Vrh

Postojeća vodoopskrbna mreža na predmetnom području ne postoji, odnosno stanovništvo se opskrbljuje vodom iz vlastitih bunara te dovozom vode cisternama isporučitelja vodne usluge jer voda iz mjesnih prilika ne odgovara ni po kvaliteti ni po količini.

Izgradnja vodoopskrbne mreže u Dubrancu 2016. god.

“Projektirani vodoopskrbni cjevovod spojit će se sa sjeverne strane naselja Cerovski Vrh, na postojeći magistralni cjevovod DN 200 (ductil) Dubranec – Cvetković brdo u vodovodnoj komori „2CV-2“. Dubina nivelete postojećeg cjevovoda je na dubini od cca 1,77 m. Vodoopskrbni cjevovodi projektirani u sklopu ovog projekta predviđeni su od PEHD cijevi DN 110 i DN 160 mm, pri čemu su od objekata na mreži predviđene zasunske komore, komore sa muljnim ispustima i zračnim ventilima te nadzemni hidranti. Kućni priključci na trasi vodovodne mreže izvesti će se od PEHD cijevi nazivnog promjera DN 32 mm. Ukupna duljina svih projektiranih cjevovoda iznosi L≈ 5666 m. Sustav je predviđen za vodoopskrbu i protupožarnu zaštitu putem hidranata”, navodi se u dokumentaciji.

Lekneno-Trnje

Ovim projektom će se postići 168 novo priključenih stanovnika kroz izgradnju 3,96 km nove mreže i 75 novih kućnih priključaka na javni sustav vodoopskrbe. U naselju Lekneno će se izgraditi 3.37 km nove vodoopskrbne mreže i 55 kućna priključka, dok će se u naselju Trnje izgraditi 0,59 km nove vodoopskrbne mreže i 20 kućnih priključaka.

Na području naselja Lekneno i Trnje prema glavnom projektu predviđena je izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda, kućnih priključaka, zasunskih okana i hidranata. Ukupna duljina predmetnih vodoopskrbnih cjevovoda je 3.962,63 m.

“Vodoopskrbni cjevovodi prostorno su raspoređeni na čitavom području izgrađenih dijelova naselja Lekneno i Trnje, ali i na određenim nenaseljenim dijelovima naselja s ciljem formiranja prstenova radi osiguranja optimalnih hidrauličkih parametara te pokrivanja dijelova područja namijenjenih proširenju naselja. Cilj ovog projekta je riješiti postojeći problem vodoopskrbe u ruralnim naseljima Lekneno i Trnje koja nisu u cijelosti pokrivena mrežom sustava javne vodoopskrbe te omogućiti preostalom dijelu stanovnika tog naselja kvalitetnu i sigurnu vodoopskrbu. Vodoopskrbna mreža Lekneno-Trnje spaja se na postojeći magistralni cjevovod Črnkovec–Lekneno-Trnje-Šćitarjevo-Črnkovec i Šćitarjevo-Obrezina-Drenje-Novaki, te se spaja na postojeći magistralni cjevovod Sop Bukevski-Zablatje-Strmec Bukevski-Trnje. Namjena projektiranih cjevovoda je transport i distribucija pitke vode sa ciljem stvaranja potrebnih preduvjeta za opskrbu potrošača. Projektom je predviđeno izgraditi devet (9) zasunskih okana. Ukupno je potrebno izgraditi četrnaest (14) zasunskih čvorova i ugraditi četrnaest (14) podzemnih hidranata. U sklopu izgradnje vodoopskrbne mreže biti će postavljeno 10 nadzemnih protupožarnih hidranata”, navodi se.