Home Gospodarstvo Rekordna 122 milijuna eura za nikad veću Goricu: Besplatni vrtići, autobusni terminal, nova...

Rekordna 122 milijuna eura za nikad veću Goricu: Besplatni vrtići, autobusni terminal, nova škola…

PODIJELITE

Konsolidirani proračun Grada Velike Gorice za 2024. godinu težak je 122 milijuna eura. Ukupni prihodi projiciraju se na 108. mil. eura, a ukupni rashodi na 118 mil. eura. Razliku će pokriti novih 13 milijuna eura kredita. Proračun za 2024. godinu za gotovo 30 milijuna eura teži je od lanjskoga.

Očekuje se da će prihodi od poreza biti za 8 milijuna veći nego lani, a pomoći iz fondova, županije i državne riznice za 6 milijuna. Otprilike 3 milijuna više će se uprihoditi iz komunalnih naknada i doprinosa. Tri milijuna eura kredita za javnu rasvjetu prebacuje se od lani, a novih deset (za gradnju cesta i vrtića u Kolarevoj) Vlada RH tek ima odobriti.

Rekordnim proračunom prvi put je predviđen izdatak za osiguranje besplatnog redovitog 10-satnog programa ranog i predškolskog odgoja od 1. rujna 2024. godine. Koštat će ova mjera 12 milijuna eura.

PRIHODI RASTU ZA 21%

Proračunski udio Grada u ukupnim prihodima iznosi 86 milijuna eura, a udio prihoda proračunskih korisnika 22,6 milijuna eura.

Unutar poreznih prihoda najznačajniji se očekuje ostvariti od poreza na dohodak u iznosu od 44 mil. eura. Od poreza na imovinu uprihodit će se prema projekcijama 3,5 mil. eura.

“Polazna osnova za procjenu visine plana je ostvarenje prihoda proračuna do kraja 2023. godine te preporuke dane na državnoj razini u Uputi za izradu proračuna, uz pozitivna očekivanja rasta BDP-a od 2,6% te gospodarske aktivnosti i demografska kretanja u našem području”, obrazlaže Upravni odjel za financije očekivanje rasta prihoda od poreza.

Unutar prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, koji su na 34 mil. eura, ističu se namjenske pomoći od Fonda za zaštitu okoliša (880 tis. eura), pomoći iz državnog proračuna za izgradnju autobusnog terminala i sunčane elektrane (2 mil.), pomoći iz županijskog proračuna za škole u Dubrancu i Kurilovcu (4,5 mil.).

Pomoći iz državne riznice za plaće i ostale rashode za zaposlene u osnovnim školama projiciraju se s rastom od 15% na 17,4 mil. eura. Sredstva iz pomoći EU na ime projekata koje je potrebno predfinancirati (DV u Kolarevoj, Centar za starije, Solarni grad) iznose nešto manje od 4 mil. eura.

Prihodi od administrativnih pristojbi (19,3 mil.) uglavnom dolaze od komunalnog doprinosa (8,1 mil.) i komunalne naknade (8,8. mil.)

RASHODI RASTU ZA 32%

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 35 milijuna eura. Plaće zaposlenih u Gradskoj upravi projiciraju se na 3,8 mil. eura. Ovdje spadaju plaće zaposlenih u ustanovama predškolskog odgoja (9,6 mil.), plaće u ustanovama u kulturi (1,3 mil), JVP (1,8 mil), ŠRC (0,7 mil.), CDMO (0,17 mil) te VEGORA (0,09 mil). Plaće pomoćnika u nastavi računaju se na 1,12 mil. eura. Plaće zaposlenih u osnovnim školama iz Državne riznice ovdje se knjiže na 14,8 mil. eura.

Materijalni rashodi rastu za 10%, a povećanje se pravda rastom cijena energenata. Materijalni rashodi Grada iznose 21,2 mil. eura, a korisnika 10 mil. eura. Najveći dio (12,8. mil.) ide za komunalije. Na javnu rasvjetu 1 mil., održavanje nerazvrstanih cesta 3,3 mil., održavanje zelenih površina 2,6 mil, prijevoz putnika 5,6 mil. eura. Od materijalnih raskoda proračunskih korisnika najviše ide na djelatnost škola (5,1 mil), predškolskih ustanova (2,1 mil), kulturu (1,1 mil) i šport (1,1 mil.).

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 35 milijuna eura. Na građenje nerazvrstanih cesta predviđeno je 11,8 mil. eura te za most u Čičkoj Poljani 1,1 mil. eura. Što za izgradnju što za ishođenje projekte dokumentacije kapitalnih projekata osnovne škole u Dubrancu, montažne sportske dvorane, vrtića u Kolarevoj i Pokupskoj, autobusnog terminala, Centra za starije te škole u Kurilovcu izdvojit će se 14 milijuna eura. Završit će se i vatrogasni objekti u Buševcu i Novom Čiču (ukupno 2,6 mil. eura) te se dograđuje ONO Mraclinska Dubrava (1 mil eura).

Rashodi za dodatna ulaganja planiraju se za kapitalne projekte modernizacije javne rasvjete (4 mil. eura), uređenje prometne infrastruture (1,5 mil. eura) i energetsku obnovu upravne zgrade (0,59 mil eura).

RAZLIKU ĆE POKRITI KREDITI

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 13,4 milijuna eura. Do kraja 2023. predviđeno je korištenje 300 tisuća eura od zaduženja koje je Vlada RH odobrila ove godine u iznosu od 3,5 mil. eura. Ostatak će se za kapitalni projekt modernizacije javne rasvjete knjižiti nagodinu.

Planira se novo zaduženje u iznosu od 10,2 milijuna eura, i to za financiranje izgradnje vrtića u Kolarevoj (2,3 mil.) i građenje nerazvrstanih cesta (7,9 mil.) Za ova zaduženja tražit će se suglasnost Vlade RH sljedeće godine.

Na otplatu duga po kreditnim zaduženjima planira se ove godine 3,8 milijuna eura. Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po preuzetim dugoročnim zaduženjima Grada Velike Gorice na kraju proračunske 2024. godine iznosi 21.970.000,00 eur.

PROGRAMI I KAPITALNI PROJEKTI

Kapitalni projekti za 2024. godinu uključuju izgradnju škole u Dubrancu, autobusnog terminala, Centra za starije i montažne sportske dvorane. Za ostale velike projekte predviđena su sredstva za projektnu dokumentaciju. Od rujna sljedeće godine iz proračuna će se financirati vrtići za sve predškolce.

Školstvo i predškolski odgoj

Proračunom je, osim redovih rashoda za predškolski odgoj, prvi put ove godine predviđen izdatak za osiguranje besplatnog redovitog 10-satnog programa ranog i predškolskog odgoja od 1. rujna 2024. godine. Za provođenje programa predviđeno je 12 milijuna eura koji će se namaknuti ponajviše iz općih prihoda Grada.

Na osnovne škole, odnosno osiguranje minimalnog i supraminimalnog standarda te dodatnih usluga i materijalnih troškova osnovnih škola predviđeno je 4,8 milijuna eura. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika u osnovnim školama iznose 20 milijuna eura, a ovu stavku pretežno financira Državna riznica.

Izgradnja dugotrajne imovine i komunalne infrastrukture

Kapitalni projekti izgradnje škole u Dubrancu, autobusnog terminala, Centra za starije, montažne sportske dvorane koštat će ukupno 14 milijuna eura. U ovaj iznos spada i ishođenje projektne dokumentacije za dječje vrtiće u Kolarevoj i Pokupskoj, škole s dvoranom u Kurilovcu te nathodnika na željezničkom kolodvoru.  Financirat će se od pomoći ponajviše iz županije (6,5 mil.), iz EU (3,8 mil) te od zaduživanja (2,3 mil.). Zanimljivo je da se, iako je odabran izvođač, u proračunu ne spominje reciklažno dvorište u Kurilovcu.

Projekti gradnje objekata komunalne infrastrukture koštat će 15,7 milijuna eura. Ovdje spada gradnja nerazvrstanih cesta, gradnja gradskog groblja, gradnja mosta u Poljani Čičkoj te izgradnja raznih projekata oborinske kanalizacije, javne rasvjete te nabave opreme za javne površine. Ovi će se projekti financirati primicima od refundacija iz EU te prihodima od komunalnih naknada.

>> BAŠ SVI DETALJI: Program gradnje za 2024. težak je 15,7 milijuna eura

Za održavanje nerazvrstanih cesta, u što spada i sanacija prometnica po projektu Aglomeracija Velika Gorica, bit će utrošeno 4,8 milijuna eura. Planira se sanacija 525 kilometara cesta.

U okviru kapitalnog projekta modernizacije javne rasvjete planiraju se sredstva za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete. Ukupno će za program, koji uključuje i sredstva za potrošnju te redovno održavanje, biti utrošeno 5 milijuna eura, od čega 3,2 milijuna iz spomenutog kreditnog zaduženja.

Razvoj mjesne samouprave

Sredstva se po gradskim četvrtima i mjesnim odborima raspodjeljuju po kriterijima broja stanovnika (25%), površine (50%) i stupnja razvijenosti (25%). Mjesni odbori i gradske četvrti će dobiti između 4 i 9 tisuća eura koje će moći utrošiti za rad, reprezentaciju i male komunalne akcije (50% sredstava). U ovu mjeru utrošit će se 330 tisuća eura, a za kompletan program 3,5 milijuna eura.

Kroz program unaprjeđenja mjesne samouprave planiraju se sljedeći radovi:

1. MO Novo Čiče – vatrogasni dom
2. MO Buševec – Novo Selo – vatrogasni dom
3. GČ Hrvatski velikani – tribina odbojka na pijesku
4. MO Čička Poljana – asfaltirano kombinirano igralište
5. MO Kobilić – fasada na društvenom domu
6. MO Donje Podotočje – fasada na društvenom domu
7. GČ Miljenko Granić – malonogometno igralište u cibljanici
8. MO Jagodno – ograda oko kombiniranog i dječjeg igrališta
9. MO Donja Lomnica – zamjena pokrova na vatrogasnom domu
10. MO Okuje – zamjena pokrova na vatrogasnom domu
11. MO Gudci -terasa kod društvenog doma
12. MO Vukomerić – pomoćne prostorije do društvenog doma
13. MO Turopolje – ograda oko nogometnog igrališta
14. MO Velika Buna – fasada i ograda vatrogasni dom
15. MO Kuče – ograda oko parka kod društvenog doma
16. GČ Kurilovec – rasvjeta na ŠRC udarnik
17. MO Ščitarjevo – rasvjeta na nogometnom igralištu
18. MO Novo Čiče – električna instalacija u sportskom domu
19. MO Mičevec – rasvjeta na nogometnom igralištu
20. MO Gradići – vatrogasni dom