Home Izdvojeno Doznajte koje sve vrste socijalne pomoći mogu ostvariti Velikogoričani

Doznajte koje sve vrste socijalne pomoći mogu ostvariti Velikogoričani

PODIJELITE

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice, koju je donijelo velikogoričko Gradsko vijeće, utvrđeni su korisnici prava iz područja socijalne skrbi, prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad te uvjeti i postupak za ostvarivanje tih prava. Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad ostvaruju hrvatski državljani s prijavljenim prebivalištem na području Velike Gorice, dok pojedina prava mogu ostvariti i osobe bez državljanstva koje tu imaju stalni boravak, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle. Prava koja mogu ostvarivati samac ili kućanstvo kojima je utvrđen status korisnika, podijeljena su u tri osnovne grupe – novčana pomoć, pomoći u naravi te socijalne usluge.

NOVČANA POMOĆ

Korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva priznaje se jednom godišnje pravo na troškove ogrjeva, u visini koju odlukom odredi Zagrebačka županija. Također, imaju pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja. Odnosi se to na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove. Mjesečne iznose naknade utvrđuje Centar za socijalnu skrb na temelju predočenih računa za troškove stanovanja. No, radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim osobama koje se ne odazovu pozivu Grada za sudjelovanje u radovima za opće dobro ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a time i na naknadu na troškove stanovanja.
Samci ili obitelji koji zbog nepovoljne ekonomske i zdravstvene situacije, ili teških životnih prilika u kojima su se našli nisu u mogućnosti podmiriti osobne životne potrebe, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ako to pravo nisu ostvarili u posljednjih 12 mjeseci.
Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata koja se redovno školuju mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu od 300,00 kn mjesečno. Trebaju priložiti potvrdu o redovnom školovanju za svaku školsku, odnosno akademsku godinu, a potporu mogu koristiti najdulje do 26. godine života.
Djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju program predškolskog odgoja, obrazovni program ili program rehabilitacije, te nezaposlene osobe s invaliditetom koje su uključene u obrazovni program ili program rehabilitacije, a koji zbog vrste i stupnja oštećenja nisu u mogućnosti koristiti sredstva javnog prijevoza, ostvaruju pravo na subvenciju troškova prijevoza. Računa se 1 kn po prijeđenom kilometru od mjesta stanovanja do ustanove u čiji program je korisnik uključen, i natrag, a iznos se umanjuje ukoliko korisnik ostvaruje subvenciju troškova prijevoza od ustanove koju pohađa.

POMOĆ U NARAVI

Mnogi roditelji možda ne znaju da imaju pravo na pomoć u prehrani dojenčeta, ako zadovoljavaju jedan od uvjeta. Odnosi se to, naime, na obitelji s troje i više djece, one koje imaju blizance ili im ukupna primanja ne prelaze tisuću kuna po članu, a pomoć se ostvaruje do godine dana života djeteta.

Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade koja su mlađa od 15 godina i ove će godine dobiti poklon pakete koji sadrže prehrambene i higijenske proizvode. Pokloni se dijele za Uskrs, svetog Nikolu i Božić. Također, poklon pakete će dobiti i obitelji koje su korisnici nakade.
Jedan od vidova pomoći socijalno ugroženim građanima je i mogućnost prehrane u pučkoj kuhinji. Podjela obroka vrši se radnim danima od ponedjeljka do petka u prostorijama velikogoričkog Crvenog križa, a ukoliko korisnik ne preuzme hranu više od pet puta mjesečno, bez najave nedolaska, gubi pravo na pomoć.
Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom kojima su za potrebe kretanja ili rehabilitacije dodijeljeni psi pomagači, imaju pravo na pomoć u hrani za psa, do 15 kg mjesečno. Hranu naručuju od dobavljača koji dostavlja hranu na kućne adrese korisnika.

SOCIJALNE USLUGE

Starije osobe koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju nužno trebaju pomoć druge osobe, a čiji prihodi ne prelaze 1.700,00 kuna mjesečno po članu kućanstva, imaju pravo na pomoć i njegu u kući. Ukoliko nema mogućnost da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug ili djeca, te nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, takvoj osobi će u organiziranju prehrane, obavljanju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene te zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba pomoći educirane domaćice Crvenog križa. Najveći broj odobrenih sati po korisniku može biti 40 sati mjesečno.

Djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom koje su nepokretne ili se kreću pomoću invalidskih kolica, osobe s drugim vrstama tjelesnog oštećenja te gluhoslijepe i slijepe osobe, mogu dobiti osobnog asistenta. Ne mogu to biti članovi obitelji korisnika niti osobe s kojima je sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju, već educirani asistenti koji su prošli edukaciju o kućnoj njezi, prvoj pomoći i pravilnom ophođenju s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. I osobni asistenti pojedinom korisniku pomažu 40 sati mjesečno.

U socijalne usluge spada i savjetovalište za prevenciju ovisnosti. Savjetovanje provodi stručni tim (socijalni radnik, pedagog, liječnik, defektolog i psiholog) dva puta tjedno u prostorijama Crvenog križa, a program obuhvaća primarnu prevenciju namijenjenu mladima koji nisu konzumirali sredstva ovisnosti, obiteljsko savjetovanje namijenjeno roditeljima koji sumnjaju da su im djeca u fazi eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti, te individualni rad s mladima kojima je nakon konzumiranja sredstva ovisnosti izrečena mjera obveze odvikavanja i onima koji su zbog eksperimentiranja s drogama upućeni od Centra, odgojnih ustanova ili roditelja.

Savjetovalište za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom odvija se tri puta tjedno u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, a namijenjeno je i roditeljima te odgojno-obrazovnim djelatnicima. Rad je organiziran u timovima za informiranje i zaprimanje prijava za dolazak u Savjetovalište, za psihološku podršku, logopediju, edukacijsko- rehabilitacijsku podršku djeci u integraciji u redovne vrtiće, osnovne i srednje škole, za poticanje ranog razvoja, senzornu integraciju, psihosocijalnu podršku, poticanje kreativnosti, te za superviziju.

Crveni križ za osobe s tjelesnim invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica organizira i provodi prijevoz specijaliziranim kombi vozilom, te organizira besplatno ljetovanje za djecu u kampu Hrvatskog Crvenog križa. Ovo pravo ostvaruju prije svega djeca korisnici zajamčene minimalne naknade koji nisu ljetovali u organizaciji Crvenog križa, a potom ona koja su ljetovala dva ili više puta te djeca iz obitelji u stanju teže socijalno zaštitne potrebe, a prema preporuci Centra. Djeca imaju besplatan prijevoz, sedmodnevni boravak, prehranu te sportske, kreativne i edukativne radionice.

Osobe koje nemaju zakonskog ili ugovorenog obveznika uzdržavanja te nemaju imovinu iz koje bi se mogli podmiriti troškovi ukopa, ostvaruju pravo na financiranje pogrebnih usluga. To uključuje prijevoz pokojnika, pogrebnu opremu po minimalnom socijalnom standardu, ukop pokojnika te grobno mjesto u vlasništvu Grada ukoliko pokojnik nema obiteljsku grobnicu.

Grad osigurava i smještaj beskućnika u Prenoćištu Velika Kosnica, na temelju uputnice Centra. Bude li potrebe, bit će osiguran i privremeni smještaj u prostorijama jednog od društvenih domova koji ima potrebne sanitarno-tehničke uvjete.