Home Izdvojeno UKLJUČITE SE! Počelo javno savjetovanje o novoj cijeni komunalnih usluga

UKLJUČITE SE! Počelo javno savjetovanje o novoj cijeni komunalnih usluga

Evo što sve trebate znati i kako se uključiti

PODIJELITE

Na snagu je stupila Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom čime je propisana obveza jedinica lokalne samouprave da usklade svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanja dvaju kategorija korisnika javne usluge – kućanstava i onih koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju poslovnu djelatnost), a značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave treba utvrditi cijena minimalne javne usluge.

Stoga je Grad Velika Gorica, od ponedjeljka 16. prosinca 2019. započeo javno savjetovanje na prijedlog nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Definiranje cijene usluga
Cijenu javne usluge, sukladno Zakonu i Uredbi, čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cijena ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge. Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu i Uredbi uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: rad reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta, prijevoz i obrada otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, tekuća nabava i održavanje opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, održavanje građevina za gospodarenje otpadom, plaće radnika i drugi troškovi poslovanja te vođenje evidencija i izvješćivanje u vezi s javnom uslugom. Cijena obvezne minimalne javna usluge na području Grada Velike Gorice za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo, sukladno Uredbi, jedinstvena je na čitavom području primjene Odluke.
Korisnici koji nisu kućanstva dijele se u sedam potkategorija definiranih Uredbom. Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji nisu kućanstvo određena je kao jedinstvena unutar svake potkategorije i za sve potkategorije na čitavom području primjene.Cijena javne usluge za predanu količinu (zapreminu) spremnika za miješani komunalni otpad (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijenu određuje svojim Cjenikom pružatelj javne usluge VG Čistoća.

Ugovorne kazne i ciljevi

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad, ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir, biootpad i otpadnu ambalažu, spaljivanje otpada i slično.

“Cilj navedenih promjena je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.
Navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i količina otpada koji se odlaže na odlagalištu”, poručuju.

Više informacija potražite OVDJE